Všeobecné podmínky pro uživatele Portálu 1188 a služby 1188 SMS BRÁNA (dále jen „Všeobecné podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

Toto jsou podmínky Portálu 1188 a jeho služby 1188 SMS BRÁNA, jejímž provozovatelem je společnost Conectart, s.r.o., se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 00, Praha 9, IČ 247 28 055. 

 1. Služba 1188 SMS BRÁNA vám umožní odesílat SMS do mobilní sítě O2.
 2. Službou 1188 SMS BRÁNA se rozumí umožnění přístupu na Portál 1188 a souvisejících subdomén a využívání služeb tam umístěných.
 3. Předmětem těchto podmínek je úprava práv a povinností Uživatelů Portálu 1188 a služby 1188 SMS BRÁNA a dalších služeb na Portále www.1188.cz poskytovaných a nabízených.

Definice

1188 SMS BRÁNA – služba Portálu 1188 umožňující odesílat SMS do sítě Telefónica;

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Conectart - znamená Conectart a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00

Neregistrovaný uživatel - Uživatel, který užívá Portál 1188 nebo službu 1188 SMS BRÁNA bez registrace, s tím, že užití Služeb je v případě tohoto uživatele omezeno;

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obsah Uživatele - jakákoli informace, text, dílo či vložené údaje Uživatelem na Portál 1188;

Pravidla chování - znamenají seznam pravidel, kterými se Uživatelé řídí při užívání služeb na Portále 1188 a které jsou přístupny na adrese www.1188.cz a souvisejících subdoménách;

Přístupové údaje - hesla, případně přístupové kódy, prostřednictvím kterých Uživatel vstupuje do Portálu 1188 s tím, že v souvislosti s používáním některých Služeb jsou Uživatelé vyzvání k poskytnutí nezbytných registračních údajů;

Registrovaný uživatel - Uživatel, který se registruje na Portál 1188 prostřednictvím registračního formuláře;

Síť O2 - mobilní telefonní síť standardu GSM a UMTS společnosti O2 Czech republic a.s. poskytující služby elektronických komunikací;

Služba - souhrnné označení pro Portál 1188 na stránkách www.1188.cz a souvisejících služeb na jeho subdoménách;

Telefónica - znamená Telefónica Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ 601 93 336;

Uživatel - znamená Zákazník Služby či jakýkoli jiný Uživatel, který splní tyto podmínky, případně podmínky jednotlivých služeb nabízených v rámci Služby;

Uživatelský profil - obsahuje informace o registrovaném Uživateli Služby;

Zákazník Telefónica - znamená zákazník, kterému Telefónica na základě smlouvy (písemné i nepísemné) poskytuje služby elektronických komunikací;

Zákon o elektronických komunikacích - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

II. Přístup ke službám

 1. Přístup ke službám je Uživateli zpřístupněn na Portále 1188 buď bez provedení registrace, nebo na základě registrace Uživatele.
 2. Portál 1188 a jednotlivé služby jsou určeny všem Uživatelům, ale některé mohou používat pouze Registrovaní uživatelé. Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni užívat Služby pouze v omezeném rozsahu.
 3. Uživatel nesmí používat 1188 SMS bránu, přístupnou na URL: sms.1188.cz (dále jen „brána“) v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami a způsobem, kterým by porušoval platné právní předpisy. Rovněž není dovoleno použití brány za účelem rozesílání nebo šíření jakýchkoliv nevyžádaných či nepovolených reklamních sdělení, škodlivých, urážlivých, rasových, vulgárních či jiných obtěžujících zpráv. Současně není dovoleno užití brány za účelem podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti, příp. činnosti s tím související. Použití brány je dovoleno pouze přímým přístupem z webového prohlížeče, a to pouze přístupem skrze oficiální stránky www.1188.cz. Jiný způsob použití brány, např. prostřednictvím stránek či aplikací třetích stran není povolen. Je tak zejména zakázáno zpřístupňovat stránky nebo odesílat SMS zprávy prostřednictvím jakýchkoliv neschválených externích webových a wapových stránek, skriptů nebo jakýchkoliv aplikací třetích stran. V případě zneužití brány si Conectart vyhrazuje právo zablokovat přístup ke službě a požadovat náhradu způsobené škody, jakož i podniknout příslušné právní kroky.
 1. Registrace
  • Aby Uživatel mohl plnohodnotně používat Služby, musí se registrovat, a to prostřednictvím registračního formuláře.
  • Uživatel je povinen poskytovat přesné a aktuální registrační údaje pro účely registrace a při přístupu ke službám na Portál 1188, aktualizovat Přístupové údaje a zabránit jakékoli osobě k neoprávněnému přístupu k těmto Přístupovým údajům. V případě podezření z prozrazení Přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve Přístupové údaje změnit.
  • Okamžikem provedení registrace (odkliknutím tlačítka „Registrovat “) je Uživateli vytvořen Uživatelský profil a vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Conectart. Registrovat se může fyzická osoba, která je starší 15 let, ostatní fyzické osoby se mohou registrovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Souhlas
  • Okamžikem registrace Uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazujete se tyto podmínky dodržovat. Neregistrovaný uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat okamžikem, kdy užije Službu, která je Neregistrovaným uživatelům dostupná.
 3. Prohlášení Uživatele

  Svou registrací Uživatel prohlašuje, že splňuje obecné podmínky registrace, tedy že:

  • je dostatečného věku, nebo že registraci provedl za účasti a s výslovným souhlasem svého zákonného zástupce, který je schopen společnosti Conectart kdykoli prokázat
  • jím uvedené údaje jsou úplné, pravdivé a správné a
  • bude Conectart včas a řádně oznamovat o změnách těchto údajů.

Svou registrací nebo jiným přijetím těchto Všeobecných podmínek Uživatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s užitím provozních a lokalizačních údajů za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách.

III. Platby

 1. Bezplatnost
  • Přístup na Službu je bezplatný.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel svou registrací poskytuje společnosti Conectart souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to jak k účelům registrace,tak při užívání Služeb na Portále 1188, kdy mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje Uživatele či jiných osob užívajících Služeb dle těchto podmínek se souhlasem Uživatele a to včetně provozních a lokalizačních údajů Uživatelů. Osobními či jinými údaji (dále jen "osobní údaje") mohou být zejména údaje uvedené v registračním formuláři, formulářích u jednotlivých Služeb, údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním Služeb na Portále 1188, zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím sítě elektronických komunikací, apod. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
 2. Conectart tímto prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči a ochranu. Osobní údaje Uživatele Conectart získává přímo či nepřímo v souvislosti s poskytováním Služeb na Portále 1188 nebo v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, případně od třetích stran při poskytování Služeb dle těchto podmínek. Tyto osobní údaje Uživatel poskytujete společnosti Conectart dobrovolně, nestanoví-li v konkrétním případě zákon jinak. V takovém případě, by tyto údaje byly poskytovány na jeho základě. Pokud se v konkrétním případě jedná o zákonem povinně poskytovaný údaj a Uživatel by jej neposkytl, pak by Služby nemohly být společností Conectart poskytovány a Conectart by zrušil Uživatelský účet takového Uživatele.
 3. Osobní údaje Uživatele, zpracovává Conectart, případně jehosmluvní partneři (zpracovatelé) automaticky či manuálně. Seznam zpracovatelů je k dispozici na www.1188.cz
 4. V rámci Portálu 1188 jsou zpracovávány osobní údaje Uživatele pro následující účely
  • pro poskytování služeb Portálu 1188;
  • pro poskytování služeb 1188 SMS Brány;
  • pro marketingové a obchodní účely Conectart a jejích obchodních partnerů ;
  • pro poskytování služeb s přidanou hodnotou.
 5. Uživatel souhlasí, aby Conectart osobní údaje uvedené zejména v registračním formuláři jakož i údaje získané v souvislosti s provozem sítě elektronických komunikací zpracovával za účelem poskytování služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Conectart přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Uživateli oprávněně zpracovávají, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
 6. Dále Uživatel souhlasí, aby jej Conectart informoval (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou se společností Conectart ve smluvním vztahu, a to užitím jeho adresy, telefonních čísel nebo elektronické adresy, a to i za využití provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem a těmito podmínkami užívání Služby.
 7. Souhlas dle této části podmínek uděluje Uživatel jedním z následujících způsobů: svou registrací, vyplněním příslušného formuláře, účastí v marketingové akci společnosti Conectart. Souhlas s užitím provozních a lokalizačních údajů uživatel uděluje formou výslovného a informovaného souhlasu se zněním Všeobecných podmínek Služby.
 8. Za účelem zkvalitňování Služeb a zkvalitňování nabídky Služeb na Portálu 1188 bere Uživatel na vědomí a souhlasí s využitím informací o užívání Portálu 1188 a návštěvnosti internetových stránek a Služeb, zejména adekvátním použitím prostředků sloužících k označení a pozdější identifikaci prohlížeče (tzv. cookies).
 9. Po ukončení užívání Služeb na Portálu 1188 (vymazání Uživatelského profilu) a po vypořádání všech vzájemných práv a povinností, Conectart vymaže osobní údaje ze své databáze, s výjimkou jména, příjmení a adresy a dále i jiných údajů, ke kterým dal uživatel souhlas se zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb i po skončení poskytování Služeb, a to po dobu 10 let od dne ukončení příslušné Služby na Portále 1188 nebo do doby, kdy Uživatel svůj souhlas společnosti Conectart písemně odvolá.
 10. Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Conectart požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Osobní údaje podle tohoto článku Conectart zpracovává po dobu trvání užívání služeb na Portále 1188, resp. do okamžiku vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.1188.cz.
 12. Conectart ujišťuje Uživatele, že osobní údaje Uživatele a informace budou náležitě chráněny.
 13. Podrobnější informace o podmínkách, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o právech Uživatelů v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve společnosti Conectart obsahuje dokument „Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníků/klientů („Zásady“); aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na webových stránkách www.kkcg.com

V. Reklama

 1. V rámci Portálu 1188 a/nebo služeb a/nebo formou zaslaných sdělení je Uživateli zobrazována reklama, zejména formou reklamních bannerů, SMS zpráv a jiných formátů elektronické reklamy. Využitím služby 1188 SMS BRÁNA dává Uživatel souhlas s připojením reklamního sdělení za svůj text, který bezplatně posílá formou SMS adresátovi.
 2. Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací, jako např. informace o službách nebo produktech třetích stran.
 3. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Conectart a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 4. Reklama představuje jak reklamu společnosti Conectart, tak i třetích stran. U reklam třetích stran nenese Conectart odpovědnost za jejich obsah.. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Conectart neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy třetí strany nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

VI. Zákazníci společnosti O2

 1. Zákazník společnosti Telefónica má možnost využívat služby určené pouze pro Zákazníky/Uživatele společnosti Telefónica, které jsou provázané s poskytováním služeb elektronických komunikací společnosti Telefónica.
 2. V případě, že smlouvu se společností Telefónica Zákazník ukončí (např. i převedením či přenecháním telefonního čísla atp. třetí osobě), a to tak, že se nejedná o přenesení čísla k jinému operátorovi (kdy vám telefonní číslo zůstává), Uživatel je povinen učinit jeden z následujících kroků:
  • vymazat svůj Uživatelský profil nebo
  • změnit své telefonní číslo na jiné telefonní číslo nebo
  • vymazat telefonní číslo
 3. V případě, že tak Zákazník/Uživatel neučiní, vystavuje se riziku porušení právních předpisů na ochranu soukromí.

VII. Pravidla chování na Portále 1188

 1. Uživatel odpovídá za důsledky svého jednání na Portále 1188. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli jiným účelům než stanoveným těmito podmínkami.
 2. Uživatel se zavazuje, že
  • při užívání Služeb bude dodržovat platné právní předpisy; Všeobecné podmínky pro uživatele Portálu 1188 i Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti O2, případně podmínky užívaných služeb;
  • nebude činit žádné úkony, které by byly na újmu ostatních Uživatelů, společnosti Conectart či třetích stran a které by vedly k porušení platných právních předpisů;
  • nebude činit žádné úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva, copyright, ochrannou známku, osobnostní práva atp.);
  • bude chránit své identifikační údaje a hesla, tato nesdělí třetí osobě a v případě podezření z jejich prozrazení či zneužít si neprodleně změní jím nastavená hesla;
  • nebude používat Služby, pokud by takovým užitím došlo k narušení či poškození Služeb či jejich provozovatele;
  • nebude na Portál 1188 vkládat obsah, jehož vložení či jiné užití by znamenalo porušení práv třetích stran;
  • při využití Služeb postupovat v souladu s těmito podmínkami, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet a platnými právními předpisy;
 3. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat jejich hodnotu, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných společností Conectart, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných společností Conectart v rozporu s těmito podmínkami.
 4. Uživatel zejména nesmí:
  • užívat Služby v rozporu s těmito podmínkami;
  • užít kteroukoli Službu způsobem, který by mohl poškodit Conectart např. vytvářet Uživatelské profily za účelem převodu na jinou osobu;
  • získávat osobní údaje jiných Uživatelů způsobem, kterým je zastírán důvod jejich skutečného užití či způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy;
  • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů;
  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak zasahovat do Portálu 1188 či jeho služeb;
  • zpřístupňovat obsah určený osobám starším 18 let jiným osobám mladším 18 let;
  • užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu;
  • vyvolat dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s dobrými mravy.
 5. Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit na Portále 1188 Obsah Uživatele, který zejména:
  • porušuje práva duševního vlastnictví společnosti Conectart či třetích stran, zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy, atp.
  • mohlo být považován či je jednáním naplňujícím znaky nekalé soutěže;
  • podněcuje k porušování platných právních předpisů a neplnění zákonných povinností;
  • nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje či jinak podporuje pachatele takové činnosti;
  • nabádá či jinak podporuje užívání návykových či životu nebezpečných látek;
  • obsahuje části, které by mohly být považovány jako obsah narušující občanské soužití či lidskou důstojnost;
  • by byl poplašnou zprávou;
  • obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit;
  • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, která snižují lidskou důstojnost nebo zobrazují dítě či pohlavní styk se zvířetem;
  • podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.
 6. Prostřednictvím Portálu 1188 může Uživatel získat přístup k obsahu, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být Uživatelem vnímán jako neslušný či nevhodný. Uživatel bere na vědomí, že je na jeho vlastním uvážení a na jeho vlastní riziko, zda k takovému obsahu přistoupí. Není však oprávněn k takovému obsahu přistoupit, je-li osobou mladší 18 let.
 7. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Conectart o jakémkoli neoprávněném užití Portálu 1188 či jakékoli jeho služby, o které se při užívání Portálu 1188 dozví.
 8. Conectart si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit poskytování Služeb v případě, dozví-li se hodnověrně o tom, že Uživatel prostřednictvím užívání Portálu 1188 či jakékoli jeho služby porušil právní povinnost.

VIII. Ochranné známky

1. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli ochranné známky společnosti Conectart či její obchodní firmu, loga, doménová jména ani žádné jiné obchodní prvky. Uživatel není oprávněn užívat ani ochranné známky třetích stran, pokud k tomu nezískal předchozí výslovný souhlas.

IX. Odpovědnost

 1. Uživatel Služeb Portálu 1188 se zavazuje dodržovat Pravidla chování. Pro případ porušení právních předpisů, Pravidel chování či jiného jednání poškozujícího Conectart, ostatní Uživatele či třetí osoby, je srozuměn s tím, že Conectart je oprávněn Uživatelem umístěnou informaci, materiál či dokument odstranit.
 2. Conectart odpovídá za obsah informací v rámci Portálu 1188, které Conectart na Portál 1188 umístil. Conectart neodpovídá za obsah informací umístěných na uvedených stránkách třetími osobami či Uživateli atp.
 3. Conectart není zodpovědný za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele či za nesprávné uvedení údajů Uživatele.

X. Komunikace stran

 1. Chce-li Uživatel komunikovat se společností Conectart jako s provozovatelem Portálu 1188 a souvisejících služeb, má možnost je kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@conectart.cz.
 2. Komunikace ze strany společnosti Conectart ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Conectart uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na Portále 1188 (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla poskytnutého Uživatelem v rámci registrace.
 3. Ve věci užití provozních a lokalizačních údajů (právu Uživatele přechodně odmítnout zpracování těchto údajů za podmínek stanovených zákonem) je možné písemně kontaktovat společnost Conectart.

XI. Ukončení

 1. V případě, že Uživatel používá Služby v rozporu s těmito podmínkami, je provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění jednostranně a bez náhrady ukončit či omezit poskytování Služeb Uživateli nebo smazat či odstranit či učinit jinak nepřístupný Obsah Uživatele nebo či zrušit nebo zablokovat Uživatelský profil.
 2. Uživatel ukončí vztah podle těchto podmínek smazáním svého Uživatelského profilu.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností Conectart na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
 2. Conectart je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici na webové stránce www.1188.cz Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.
 3. Dále Uživatel bere na vědomí, že webová stránka www.1188.cz a její obsah, včetně Služeb je chráněn zákonem a zavazuje se v této souvislosti nevykonávat žádnou činnost, která by mohla znamenat zásah do práv Conectart nebo třetích stran.
 4. Tyto podmínky se řídí Občanským zákoníkem.
 5. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 1.11.2016.