Smluvní podmínky služeb

 

Základní informace

 1. Vydavatelem těchto smluvních podmínek je společnost Conectart a.s., IČ 07877935, DIČ CZ07877935, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 169320.
 2. Společnost Conectart s.r.o. je provozovatelem skupiny služeb dostupných prostřednictvím definovaných telefonních čísel, mobilní aplikace nebo webového rozhraní (dále jen Přístupové prostředky).
 3. Tyto smluvní podmínky upravují podmínky využívání služeb, rovněž upravují práva a povinnosti smluvních stran.

Definice pojmů

 1. Poskytovatelem (dále jen Poskytovatel) se rozumí společnost Conectart a.s., která poskytuje služby koncovým odběratelům.
 2. Koncovým odběratelem (dále jen Uživatel) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá poskytované služby definované těmito smluvními podmínkami a ceníkem. Ceník je nedílnou součástí těchto podmínek.
 3. Uživatel i Poskytovatel berou na vědomí, že použitím Přístupových prostředků je vyjádřen souhlas s těmito smluvními podmínkami a tyto podmínky se zavazují dodržovat.
 4. Službou (dále jen Služba) se rozumí služba poskytovaná ve smyslu těchto smluvních podmínek, dle aktuálně platného ceníku služeb, a rovněž definovaná aktuální nabídkou služeb dostupnou prostřednictvím Přístupových prostředků.
 5. Webovým rozhraním Poskytovatele (dále jen Web) se rozumí všechny stránky na adrese 1188.cz a příslušných sub doménách.

Reklamace služeb linky 1188

 1. Pro nahlášení reklamace volejte ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod. na bezplatnou linku 800 80 1188 nebo pište na info@conectart.cz.

Registrace účastníků v seznamu 1188

 1. Poskytovatel přebírá informace o účastnících od podnikatelů poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „Operátor“), kteří udělili s uveřejněním souhlas.
 2. Účastník má právo požádat o přímý zápis do seznamu 1188 (dále jen „Registrace“).
 3. V rámci Registrace je účastník povinen doložit, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla (kopií smlouvy s Operátorem) a současně uvést, jaké další údaje chce v databázi 1188 u svého telefonního čísla uveřejnit.
 4. Pokud v procesu registrace účastník neuvede jinak, bude jeho tel. číslo uveřejněno bez příznaku „zákaz marketingu“).
 5. Účastník je v případě, že změní tel. číslo nebo dojde k jiné změně jeho údajů, toto bezodkladně sdělit Poskytovateli.
 6. Účastník souhlasí s tím, že záznam týkající se jeho tel. čísla bude Poskytovatelem využíván i pro aktualizaci databází Operátorů.

 

Shromažďování a užití údajů o Uživatelích

 1. Poskytovatel vede aktuální databázi svých Uživatelů (dále též Subjekt údajů) obsahující osobní a identifikační údaje a zpracovává provozní údaje související s poskytováním služeb (dále jen „Údaje“).
 2. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby služeb poskytovaných dle těchto smluvních podmínek nebo pro jejich vyúčtování.
 3. Poskytovatel se zavazuje, že s Údaji bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem a s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o upracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Poskytovatel chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním Služeb zpracovával za účelem poskytování Služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, včetně služeb třetích stran. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Uživateli oprávněně zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
 5. Podrobné informace o podmínkách, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve společnosti Conectart s.r.o. obsahuje dokument „Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníků/klientů („Zásady“); aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na našich obchodních místech a na webových stránkách.

Rozsah zpracování Údajů

 1. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává Údaje manuálně i automaticky, a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat a užívat pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro poskytování služeb, včetně souvisejících provozních činností.
 2. Zpracování Údajů probíhá nejdéle po dobu deseti (10) let od registrace Uživatele.

Odhlášení zasílání obchodních sdělení

 1. Pro odhlášení zasílání obchodních sdělení (OS) na vaše mobilní telefony pište na info@conectart.cz nebo volejte na bezplatné telefonní číslo 800 80 1188 – volba REKLAMACE (v pracovní dny od 8. do 16. hodiny). Nezapomeňte, prosím, uvést své telefonní číslo.
 

Ceník poskytovaných služeb

 1. Celý ceník volání na linku 1188 dle jednotlivých telefonních operátorů je zveřejněn na webové stránce společnosti www.linka.1188.cz.
 2. Cena volání na místní čísla (např. +420 222 111 888), zprostředkovaná Poskytovatelem v reklamních kampaních, je účtována jako místní volání dle ceníku telefonního operátora Uživatele.
Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2020

Informační povinnost dle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)