Smluvní podmínky služeb

 

Základní informace

 1. Vydavatelem těchto smluvních podmínek je společnost Conectart s.r.o., IČ 24728055, DIČ CZ24728055, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851/4, PSČ 190 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 169320.
 2. Společnost Conectart s.r.o. je provozovatelem skupiny služeb dostupných prostřednictvím definovaných telefonních čísel, mobilní aplikace nebo webového rozhraní (dále jen Přístupové prostředky).
 3. Tyto smluvní podmínky upravují podmínky využívání služeb, rovněž upravují práva a povinnosti smluvních stran.

Definice pojmů

 1. Poskytovatelem (dále jen Poskytovatel) se rozumí společnost Conectart s.r.o., která poskytuje služby koncovým odběratelům.
 2. Koncovým odběratelem (dále jen Uživatel) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá poskytované služby definované těmito smluvními podmínkami a ceníkem. Ceník je nedílnou součástí těchto podmínek.
 3. Uživatel i Poskytovatel berou na vědomí, že použitím Přístupových prostředků je vyjádřen souhlas s těmito smluvními podmínkami a tyto podmínky se zavazují dodržovat.
 4. Službou (dále jen Služba) se rozumí služba poskytovaná ve smyslu těchto smluvních podmínek, dle aktuálně platného ceníku služeb, a rovněž definovaná aktuální nabídkou služeb dostupnou prostřednictvím Přístupových prostředků.
 5. Webovým rozhraním Poskytovatele (dále jen Web) se rozumí všechny stránky na adrese 1188.cz a příslušných sub doménách.

Reklamace služeb linky 1188

 1. Pro nahlášení reklamace volejte ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod. na bezplatnou linku 800 80 1188 nebo pište na info@ilinky.cz.

Shromažďování a užití údajů o Uživatelích

 1. Poskytovatel vede aktuální databázi svých Uživatelů (dále též Subjekt údajů) obsahující osobní a identifikační údaje a zpracovává provozní údaje související s poskytováním služeb (dále jen „Údaje“).
 2. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby služeb poskytovaných dle těchto smluvních podmínek nebo pro jejich vyúčtování.
 3. Poskytovatel se zavazuje, že s Údaji bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem a s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Poskytovatel chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním Služeb zpracovával za účelem poskytování Služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, včetně služeb třetích stran. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Uživateli oprávněně zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
 5. Podrobné informace o podmínkách, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve společnosti Conectart s.r.o. obsahuje dokument „Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníků/klientů („Zásady“); aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na našich obchodních místech a na webových stránkách www.kkcg.com.

Rozsah zpracování Údajů

 1. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává Údaje manuálně i automaticky, a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat a užívat pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro poskytování služeb, včetně souvisejících provozních činností.
 2. Zpracování Údajů probíhá nejdéle po dobu deseti (10) let od registrace Uživatele. 
 

Odhlášení zasílání obchodních sdělení

 1. Pro odhlášení zasílání obchodních sdělení (OS) na vaše mobilní telefony pište na info@ilinky.cz nebo volejte na bezplatné telefonní číslo 800 80 1188 – volba REKLAMACE (v pracovní dny od 8. do 16. hodiny). Nezapomeňte, prosím, uvést své telefonní číslo. 
 

Ceník poskytovaných služeb

 1. Celý ceník volání na linku 1188 dle jednotlivých telefonních operátorů je zveřejněn na webové stránce společnosti www.linka.1188.cz.
 2. Cena volání na místní čísla (např. +420 222 111 888), zprostředkovaná Poskytovatelem v reklamních kampaních, je účtována jako místní volání dle ceníku telefonního operátora Uživatele.

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dne 1. 8. 2016

 

Informační povinnost dle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Osobní údaje jsou společností Conectart zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • Správcem osobních údajů je společnost Conectart s.r.o., se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9, IČ: 24728055.
 • Účelem zpracování osobních údajů je poskytování informačních služeb souvisejících s provozem linky 1188 a následné zpracování na základě příslušných oprávněných zájmů správce.
 • Osobní údaje mohou být poskytnuty interním dodavatelům společnosti Conectart či jiným důvěryhodným dodavatelům, kteří pro Conectart zajišťují technologické a související služby.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit či zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného oprávněného zájmu společnosti Conectart máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Máte právo požadovat od společnosti Conectart přístup ke zpracovávaným údajům, požádat o jejich opravu nebo výmaz. Současně máte právo požadovat omezení zpracování či přenos osobních údajů k jinému správci. Proti společnosti Conectart můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, IČ: 02703246, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 – Strašnice, jindrich.kalisek@kkcg.com (U tohoto pověřence můžete uplatňovat práva uvedená výše).
 • Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu GDPR@conectart.cz.